N.E.R.D – Lemon (On Ellen) (Live)

N.E.R.D – Lemon (On Jimmy Kimmel) (Live)

N.E.R.D & Rihanna – Lemon